nl

Nationale Golfswing Analyse Club voorwaarden

 

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC voorwaarden

Artikel 1 Algemeen Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

This Nationale Golfswing analyseren Voorwaarden are van Toepassing op iedere agreement between u en Golf Financial Services BV, this Voorwaarden Worden overgenomen deur de ACV Evenementen hierna te noemen: "Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC" strekkende tot Het deksel Worden van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

De onderhavige Voorwaarden are eveneens van Toepassing op overeenkomsten Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, in Het Kader Van Het lidmaatschap voldaan, for the Uitvoering waarvan deur Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Derden dienen te Worden betrokken.

Indien ENL van multiple bepalingen in this Algemene voorwaarden op Enig ogenblik GEHEEL van gedeeltelijk nietig are of vernietigd mochten Worden, Dan Blijft Het overigens in this Algemene voorwaarden certain fully van application.

Indien Zich between partijen ENL situatie voordoet sterven niet in this Algemene voorwaarden Geregeld is, dan dient this situatie te Worden beoordeeld to De Geest of this Algemene voorwaarden.

Indien Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, niet rossen strikte naleving of this Voorwaarden verlangt, betekent zegt niet dat-de bepalingen daarvan niet van application are, van DAT in enigerlei mate Het Recht Zou verliezen OM in other Gevallen de stipte naleving van de bepalingen of this Voorwaarden te Verlangen.

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Laat are administratie afhandelen deur de Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, zegt onverminderd de rechtspersoonlijkheid en Aansprakelijkheid van de Vereniging.

Het deksel verklaart Zich riet nu VOOR alsdan hiermee Akkoord en neemt hierbij nogmaals Kennis Van Het Feit DAT DIT EEN lidmaatschap van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, betreft.

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, behoudt Zich Het Recht VOOR OM this Algemene voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Contribuanten van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, (verder te noemen: leden) Kunnen ENL agreement VOOR Het verkrijgen Van Het consumentenbasispakket aangaan voldaan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

WAAR in this Algemene voorwaarden wordt gesproken over "lidmaatschap" wordt daarmee this agreement bedoeld.

De agreement Komt tot stand nadat u zich hier de website www.ngac.nl, has ingeschreven en Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, UW inschrijving Middels ENL Schriftelijk / mail BERICHT Aan u has bevestigd.

Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Het lidmaatschap van de Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, has ENL looptijd gelijk Aan EEN-Jaar en wordt telkens stilzwijgend en Toesteleigenschap voldaan Twaalf Maanden Verlengd, tenzij u conform lid 1 sub b van This article opzegt.

Het lidmaatschap van de Nationale Golfswing analyseren Club eindigt deur: een. Overlijden; b. UW schriftelijke opzegging 1 MAAND VOOR eerstkomende vervaldatum of your lidmaatschap; c. opzegging namens Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC,, omdat' u langer Dan Drie Maanden nadat tot Betaling daarvan is aangemaand, in gebreke gebogen gebleven de contributie van other deur u Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, verschuldigde bedragen te voldoen; d. opzegging namens Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, omdat' voortduring Van Het lidmaatschap OM other Reden redelijkerwijze niet van United Golfclub Kan Worden gevergd.

UW Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, lidmaatschap is Persoonlijk en niet overdraagbaar.

Tussentijdse opzegging van de agreement is niet mogelijk, Althans U bent Betaling verschuldigd van de Volledige contributie van ENL lidmaatschapsjaar en er doorsturingslijst is leeg Geen Recht op enige terugbetaling van kwijtschelding BIJ Tussentijdse opzegging.

Artikel 4 Contributie Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

De Nationale Golfswing Aanalyse Clubcontributie Kan uitsluitend Middels automatische incasso Worden voldaan.

Indien this niet mogelijk is Dan Behouden op Wij ons Het Recht VOOR OM UW factuur te verhogen ontmoet € 12,50 Aan administratie costs.

Nadat deur Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is UW contributie receive Kunt u use of Maken van de Diensten van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

De hoogte van de contributie is ALS Volgt:

Jaarkaart Onbeperkt € 99, - per Jaar

Jaarkaart Max = max. 10 analyseert € 65, - per Jaar

 Eenmalige analyseren) Gratis

BIJ beëindiging van Het Nationale Golfswing Analyse Clublidmaatschap in de loop Van Het Jaar Blijft de contributie via Het Gehele Jaar verschuldigd.

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is bevoegd OM de contributies te wijzigen.

ZIJ ZAL u daarvan VOOR 1 december, voorafgaand Aan de ingangsdatum van de tariefswijziging per e-mail op de hoogte Stellenbosch.

Indien u de wijziging van deNationale Golfswing Analyse clubcontributie niet WenST te accepteren has this tot Twee weken VOOR Het Tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, Het Recht de agreement Schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van Kracht Worden. 

Na Het Tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.

Indien u in gebreke Blijft in de tijdige Betaling van de Nationale Golfswing Analyse Clubcontributie van Andere verschuldigde bedragen, dan gebogen u van rechtswege in Verzuim.

U bent Dan ENL rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente Hoger is, in Welk Geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente op Het opeisbare Bedrag ZAL Worden berekend VANAF Het ogenblik dat-u in Verzuim gebogen tot naamwoord het ogenblik van voldoening Van Het fully verschuldigde Bedrag.

Daarnaast is de directie van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, gerechtigd u BIJ te late Betaling de visitors te sluiten Van Het gebruikmaken Van Het lidmaatschap van de Nationale golfswing Analyse Club, NGAC.

Indien Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, invorderingsmaatregelen Treft against u sterven in Verzuim is, Treft tien aanzien van inning van de contributie Komen de costs, Vallende op sterven invordering - Welke Kosten gesteld Worden op 15% van de hoofdsom voldaan ENL minimum van € 150 , 00.

Betaling deur u geschiedt overeenkomstig Het certain in Artikel 6:44 BW, zodat de Betaling eerst in mindering strekt op de costs ALS bedoeld in Het Derde deksel of this article, vervolgens in mindering op de Verschenen rente en tien Slotte in mindering van de hoofdsom ende lopende rente.

Artikel 5 Privacy Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

De deur u Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna: "gegevens") Worden vastgelegd in de marketingdatabase van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

De Gegevens Worden Gebruikt OM Uitvoering te Geven Aan de Opdracht.

Also Worden this Gegevens Gebruikt OM u op de hoogte te Houden van Interessante products and Diensten van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Haar partners (oa sponsors en Adverteerders) en Van Zorgvuldig geselecteerde Bedrijven.

Om de Aan u teen te Sturen Informatie Zoveel mogelijk op UW Interesses af te Stemmen, Kunnen we Gegevens (laten) analyseren en (laten) combineren voldaan Andere gegevensbestanden.

Indien u Geen Prijs helping op Informatie via Relevante products and Diensten, u WenST te corrigeren van opmerkingen has dan ons privacybeleid, dan Kunt u this Richten Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Parkzoom 275 2614 TE Delft.

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Behouden Zich Het Recht VOOR OM, ontmoette inachtneming van de wet, wijzigingen Aan te brengen in Haar privacybeleid.

Artikel 6 Speelrecht Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

U dient Zich bij De uitoefening Van Het speelrecht te Houden Aan de Voorschriften, vastgesteld en uitgestrekte te Stellenbosch deur de Nederlandse Golf Federatie (NGF) voldaan betrekking tot de beoefening van de golfsport en Aan de Voorschriften, Opgenomen en op te nemen in Het speelreglement van de deelnemende Golfbaan.

For the uitoefening Van Het speelrecht in de baan is vereist dat-te allen tijde ENL deur de NGF Uitgegeven en geldig "golfvaardigheidsbewijs" (GVB), "Handicapkaart" van ENL deur de Golfbaan afgegeven "Baanpermissie" Kunt overleggen.

Deelnemende Golfbanen bepalen op Welke dagen direct Welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.

De deelnemende Golfbaan is bevoegd u Het speelrecht en Het use of van de Andere faciliteiten van de Golfbaan te beperken Indien er voldaan medewerking van de Golfbaan georganiseerde Evenementen van Wedstrijden Worden gehouden, de baan Naar het oordeel van de Golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de Golfbaan wordt ontzegd van u verschuldigde betalingen ten aanzien Van Het lidmaatschap niet (tijdig) Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, has voldaan;

Artikel 7 Spelen Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Voordat u Gebruikt maakt of your gereserveerde starttijd dient u Zich ALS Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, SPELER bij De deelnemende Golfbaan te legitimeren.

U dient Zich te Houden Aan de Regels sterven Gelden op de Golfbaan.

BIJ ernstige inbreuk op de baanregels is de Exploitant van de Golfbaan gerechtigd tot Het nemen van maatregelen sterven en Sancties sterven op de betreffende baan gangbaar are.

De SPELER dient Zich te Houden Aan de in de golfsport gebruikelijke Regels en Aan de Regels sterven Gelden op de baan.

BIJ ernstige inbreuk is de Exploitant van de baan gerechtigd tot Het nemen van maatregelen sterven en Sancties sterven op de betreffende baan gangbaar are.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Indien Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, aansprakelijk möcht are, dan is this Aansprakelijkheid Beperkt tot hetgeen in this bepaling wordt Geregeld. Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is niet aansprakelijk VOOR schade, van Welke Aard oek, Ontstaan doordat ZIJ is uitgegaan van deur van namens u verstrekte onjuiste en / of onvolledige Gegevens.

De Aansprakelijkheid van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is in ieder Geval rossen Beperkt tot Het Bedrag van de Uitkering van Haar verzekeraar in voorkomend Geval.

Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is uitsluitend aansprakelijk VOOR Directe schade en nimmer aansprakelijk VOOR Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde Winst, gemiste besparingen en schade deur bedrijfsstagnatie.

De in This article Opgenomen beperkingen van de Aansprakelijkheid Gelden niet Indien de schade te wijten is Aan Opzet van grove Schuld van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

Artikel 9 (E-) Adreswijziging Doorgeven Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt HIJ / ZIJ zegt direct Schriftelijk mee Aan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC.

Deur schriftelijke Mededelingen te Sturen to UW laatst Bekende (e-mail-) adres, has Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, Aan al are verplichtingen voldaan OM u ontmoette sterven Mededelingen te bereiken, en is HIJ gevrijwaard van iedere vordering, eis van Aanspraak deur U ALS sterven de desbetreffende Mededelingen niet has receive.

Artikel 10 Toepasselijk Recht en Geschillen voldaan Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC

Op Alle rechtsbetrekkingen where Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC, is uitsluitend English Recht van Toepassing, OOK Indien Aan EEN GEHEEL verbintenis van gedeeltelijk in Het buitenland Uitvoering wordt gegeven van Indien de bij De rechtsbetrekking betrokken partij aldaar Woonplaats has.

Alle eventuele Geschillen Gravenhage Worden voorgelegd Aan de daartoe bevoegde rechter in Het Arrondissement 's; Dan wel, ter Keuze van Nationale Golfswing Analyse Club, NGAC,, bij De bevoegde rechter of your Woonplaats.

This Voorwaarden Worden uter kennisneming en instemming aangeboden bij De inschrijving.

This Voorwaarden are tevens op aanvraag verkrijgbaar BIJ;

 

ACV Evenementen, Nationale Golfswing Analyse Club

Parkzoom 275

2614TE Delft

info@NGAC.nl